Posted in Dini Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

İmam-ı Müslim Kimdir?

İmam-ı Müslim Kimdir? Hadis âlimlerinin en üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i Müslim’in müellifidir. İsmi, Müslim bin Haccâc…

DEVAMINI OKU... İmam-ı Müslim Kimdir?
Posted in Dini Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

İmam-ı İbni Mace Kimdir?

İmam-ı İbni Mace Kimdir? Hadis âlimlerinin büyüklerinden olup, Kütüb-i Sitte denilen altı sahih hadis-i şerif kitabından Sünen-i İbni Mâce adlı eserin müellifidir. İsmi Muhammed bin…

DEVAMINI OKU... İmam-ı İbni Mace Kimdir?
Posted in Dini Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

İmam-ı Ebu Davud Kimdir?

İmam-ı Ebu Davud Kimdir? Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis-i şerif kitabından biri olan Süneni Ebu Davud’un sahibi. İsmi, Süleyman bin Eşas bin İshak bin…

DEVAMINI OKU... İmam-ı Ebu Davud Kimdir?
Posted in Dini Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

İmam-ı Nesai Kimdir?

İmam-ı Nesai Kimdir? Büyük hadis ve fıkıh âlimi. Künyesi Ebu Abdurrahman; ismi, Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinân bin Bahr bin Dinar’dır. İmam-ı Nesai…

DEVAMINI OKU... İmam-ı Nesai Kimdir?
Posted in Dini Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

İmam-ı Beyheki Kimdir?

İmam-ı Beyheki Kimdir? Meşhur hadis ve fıkıh âlimi. İsmi Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebu Bekir’dir. Nişabur’un Beyhek kasabasından olduğu için Beyheki diye meşhur olmuştur. Beyhek…

DEVAMINI OKU... İmam-ı Beyheki Kimdir?
Posted in Dini Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

İmam-ı Taberani Kimdir?

İmam-ı Taberani Kimdir? Meşhur tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Süleymân bin Ahmed bin Eyyub bin Mutayr eş-Şâmi el-Lahmi et-Taberani; künyesi Ebul-Kasım’dır. 873 (H.260) senesi…

DEVAMINI OKU... İmam-ı Taberani Kimdir?
Posted in Dini Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

İmam-ı Nevevi Kimdir?

İmam-ı Nevevi Kimdir? Şafii âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Yahya bin Şeref, lakabı Muhyiddin, künyesi Ebû Zekeriyya’dır. 1233 (H.631) senesinin Muharrem ayında, Şam’ın güneyindeki Nevâ kasabasında doğdu….

DEVAMINI OKU... İmam-ı Nevevi Kimdir?
Posted in Dini Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

İmam-ı Suyuti Kimdir?

İmam-ı Suyuti Kimdir? Asıl adı Abdurrahman’dır. Celaleddin lakabı babası tarafından kendisine verildi. Künyesi : Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân ibni Ebî Bekr ibni Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî’dir….

DEVAMINI OKU... İmam-ı Suyuti Kimdir?
Posted in Dini Bilgiler Dini Bilgiler

Fazla Bilinmiyen Diğer Hadis Alimleri

Fazla Bilinmiyen Diğer Hadis Alimleri İbni Ebi Şeybe:Ebu Bekir Abdullah bin Muhammed, hâfız idi. Yüz bin hadis-i şerifi ravileri ile birlikte, ezber bilene (Hâfız) denir….

DEVAMINI OKU... Fazla Bilinmiyen Diğer Hadis Alimleri
Posted in Dini Bilgiler Dini Bilgiler

Hadis âlimi kime denir

Hadis âlimi kime denir Hadis âlimleri, çok yüksek insanlardır. Ravileri ile beraber, yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilene hâfız denir. Kur’an-ı kerimi ezberleyene hâfız denmez…

DEVAMINI OKU... Hadis âlimi kime denir