Peygamber Efendimizin Bilinmesi Vacip Olan İsimleri ve Bilinen Tüm isimleri

Peygamber Efendimizin Bilinmesi Vacip Olan İsimleri

Kainatın Efendisi Hz. Muhammed’in, gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse hadislerinde yer alan isimleri pek fazladır. İsimlerinin arasında en bilinenleri Muhammed, Mustafa, Ahmed ve Mahmud’tur.

İmam Kastalani’nin Mevahib-i Ledünniye (Allah katında gönle indirilen manevi lütuflar) adlı eserinde Hz. Muhammed (sav)’in 400’e yakın isminden bahsetmiştir. Efendimiz’in bir çok mübarek ismi vardır ancak bu isimlerinin en bilinenleri Muhammed ve Ahmed’dir. Muhammed ismi övgülerin çok olduğu anlamına gelir. Bu adı kendisine dedesi Abdulmuttalip vermişti., Ahmed ismi ise Allah’a çok fazla şükreden anlamına geliyor. Bu isimlerden Muhammed Kur’an-ı Kerim’de 4 yerde geçmektedir. Ahmed ismi ise sadece bir kez geçiyor.
Hz. Muhammed bir hadis-i şerifinde ismiyle ilgili şöyle buyurmuştur: ‘’Ben Muhammed’im ve Ahmed’im. Ben Mahi’yim ki Allah benim yaptığım tebliğ ile küfrü yok edecektir. Ben Haşir’im ki kıyamet günün geldiğinde insanlar beni takip ederek yeniden dirileceklerdir. Ben Akıb’ım , nebilerin en sonuncusuyum benden sonra başka bir nebi gelmeyecektir.
Efendimiz’in mübarek isimleri pek fazla idi. Bu isimlerinden bir kaçını Allah Kur’an-ı Kreim’de zikretmiştir, isimlerinin bir kaçı ise Efendimizin kendi hadislerinde yer etmektedir. Mübarek isimlerinden, Muhammed, Mustafa, Ahmed ve Mahmut isimlerini bilmek insanlara vaciptir.

Esmaün Nebevi Hz. Muhammed Mustafa’nin (sav) isimleri

isim, Müsemma, Sıfat ve Esmâi Nebî

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahumme salli ala ruhi Seyyidüna Muhammedin fil ervahi. Allahumme salli ala cesedi Seyyidüna Muhammedin fil eczadi. Allahumme salli ala gabri Seyyidüna Muhammedin fil guburi.

Allahumme ebli ruhe Seyyidüna Muhammedin minni tehiyyeten ve selama. Allahümme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihü Seyyidüna Muham- med (s.a.v.). Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihü Seyyidüna Ahmed.

Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismi- hü seyyidine Hamid. Seyyidüna Mahmud (s.a.v.), Seyyidüna Ahyed (s.a.v.), Seyyidüna Vahid (s.a.v.), Seyyidüna Mah (s.a.v.), Seyyidüna Haşir (s.a.v.),

Seyyidüna Akıb (s.a.v.), Seyyidüna Taha (s.a.v.), Seyyidüna Yasin (s.a.v.), Seyyidüna Tahir (s.a.v.), Seyyidüna  Mutahhar  (s.a.v.),  Seyyidüna  Tayy-

ib (s.a.v.), Seyyidüna Seyyid (s.a.v.), Seyyidüna Resûl (s.a.v.), Seyyidüna Nebiyy (s.a.v.), Seyyidüna Resûlür rahmeh (s.a.v.), Seyyidüna Kayyim (s.a.v.), Seyyidüna Cami‘ (s.a.v.), Seyyidüna Muktef (s.a.v.),

Seyyidüna Resûlül Melahim (s.a.v.), Seyyidüna Resûlür Rahah (s.a.v.), Seyyidüna Kamil (s.a.v.), Seyyidüna İklil (s.a.v.), Seyyidüna Müddessir (s.a.v.), Seyyidüna Müzzemmil (s.a.v.), Seyyidüna Abdullah (s.a.v.),

Seyyidüna Habibullah (s.a.v.), Seyyidüna Safiyullah (s.a.v.). Seyyidüna Neciyyullah (s.a.v.), Seyyidü- na Kelimullah (s.a.v.), Seyyidüna Hatemül Enbiya (s.a.v.), Seyyidüna Hatemür Rusul (s.a.v.), Seyy- idüna Muhyin (s.a.v.), Seyyidüna Müneccin (s.a.v.), Seyyidüna Müzekkir (s.a.v.),

Seyyidüna Nasirn (s.a.v.), Seyyidüna Mansûr (s.a.v.), Seyyidüna Nebiyyür Rahme (s.a.v.), Seyy- idüna Nebiyyit Tevbeh (s.a.v.), Seyyidüna Hari- sün Aleyküm (s.a.v.), Seyyidüna Malûmün (s.a.v.), Seyyidüna Şehirh (s.a.v.), Seyyidüna Şahid (s.a.v.), Seyyidüna Şehid (s.a.v.),

Seyyidüna Meşhûd (s.a.v.), Seyyidüna Beşir (s.a.v.), Seyyidüna Mübeşşir (s.a.v.), Seyyidüna Nezir (s.a.v.), Seyyidüna Münzir (s.a.v.), Seyyidüna Nûr (s.a.v.), Seyyidüna Sirac (s.a.v.), Seyyidüna Müsbah

(s.a.v.), Seyyidüna Hüden (s.a.v.), Seyyidüna Müh- di (s.a.v.), Seyyidüna Münir (s.a.v.), Seyyidüna Dain (s.a.v.), Seyyidüna Hafiyy (s.a.v.), Seyyidüna Afüvv (s.a.v.), Seyyidüna Veliyy (s.a.v.),

Seyyidüna Hakk (s.a.v.), Seyyidüna Kaviyy (s.a.v.), Seyyidüna Emin (s.a.v.),Seyyidüna Me‘men (s.a.v.), Seyyidüna Kerim (s.a.v.), Seyyidüna Mükerrem (s.a.v.), Seyyidüna Mekin (s.a.v.). Seyyidüna Metin ( s.a.v.), Seyyidüna Mübin (s.a.v.), Seyyidüna Müem- mil (s.a.v.),

Seyyidüna Vesûlün (s.a.v.), Seyyidüna Zû kuvvetin (s.a.v.), Seyyidüna Zû Hürmet (s.a.v.), Seyyidüna Zû Mekanet (s.a.v.), Seyyidüna Zû İzz (s.a.v.), Seyy- idüna Zû Fadl (s.a.v.), Seyyidüna Muta (s.a.v.),

Seyyidüna Muti (s.a.v.), Seyyidüna Kademü Sıdk (s.a.v.), Seyyidüna Rahmet (s.a.v.), Seyyidüna Büşra (s.a.v.), Seyyidüna Gavs (s.a.v.), Seyyidüna Gays (s.a.v.), Seyyidüna Gıyasun (s.a.v.), Seyyidüna Ni‘metullahi (s.a.v.),

Seyyidüna Hediyetullah (s.a.v.), Seyyidüna Urvetün vüska (s.a.v.), Seyyidüna Sıratullah (s.a.v.), Seyyidü- na Sıratün Müstakıym (s.a.v.), Seyyidüna Zikrul- lah (s.a.v.), Seyyidüna Seyfullah (s.a.v.), Seyyidüna Hizbullah (s.a.v.), Seyyidüna En Necmüs Sakıb (s.a.v.),Seyyidüna Mustafa (s.a.v.), Seyyidüna Müc-

teba (s.a.v.), Seyyidüna Müntek (s.a.v.), Seyyidüna Ümmiyy (s.a.v.), Seyyidüna Muhtar (s.a.v.), Seyy- idünaEcir (s.a.v.),

Seyyidüna Cebbar (s.a.v.), Seyyidüna Ebul Kasım (s.a.v.), Seyyidüna Ebut Tahiri (s.a.v.), Seyyidü- na Ebut Tayyibi (s.a.v.), Seyyidüna Ebu İbrahime (s.a.v.), Seyyidüna Müşeffe (s.a.v.), Seyyidüna Şefi (s.a.v.), Seyyidüna Salih (s.a.v.),

Seyyidüna Muslıh (s.a.v.), Seyyidüna Mühey- min (s.a.v.), Seyyidüna Sadık (s.a.v.), Seyyidüna Musaddık (s.a.v.), Seyyidüna Sıdk (s.a.v.), Seyyidü- na Seyyidül Mürselin (s.a.v.), Seyyidüna İmamül- Muttakıyn (s.a.v.), Seyyidüna Kaadil Gırrül Muhac- celin (s.a.v.) Seyyidüna el-Muhaccilin (s.a.v.),

Seyyidüna Halilür Rahman (s.a.v.), Seyyidüna Berr (s.a.v.), Seyyidüna Meberr (s.a.v.), Seyyidüna Vecih (s.a.v.), Seyyidüna Nasih (s.a.v.), Seyyidüna Nasıh (s.a.v.), Seyyidüna Vekil (s.a.v.), Seyyidüna Müte- vvekkil (s.a.v.), Seyyidüna Kefil (s.a.v.), Seyyidüna Şefik (s.a.v.), Seyyidüna Mukimüs Sünnet (s.a.v.),

Seyyidüna Mukaddes (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Kuds (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Hakku (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül  Kıstı  (s.a.v.), Seyyidüna Kafin (s.a.v.), Seyyidüna Müktefi (s.a.v.), Seyyidüna Balig (s.a.v.), Seyyidüna Mübellig (s.a.v.), Seyyidüna Şafi

(s.a.v.), Seyyidüna Vasil (s.a.v.), Seyyidüna Mevsûl (s.a.v.), Seyyidüna Sabık (s.a.v.), Seyyidüna Saik (s.a.v.), Seyyidüna Had (s.a.v.), Seyyidüna Mühdi (s.a.v.), Seyyidüna Mukaddem (s.a.v.),

Seyyidüna Aziz (s.a.v.), Seyyidüna Fadıl (s.a.v.), Seyyidüna Mufaddal(s.a.v.), Seyyidüna Fatih(s.a.v.), Seyyidüna Miftah (s.a.v.), Seyyidüna Mıftahr Rah- meti (s.a.v.), Seyyidüna Müftahül Cennet (s.a.v.), Seyyidüna Alemül İman (s.a.v.), Seyyidüna Alemül Yakin (s.a.v.), Seyyidüna Delilül Hayrat (s.a.v.),

Seyyidüna Müsahhihül Hasenat (s.a.v.), Seyyidü- na Mukilül Aserat (s.a.v.), Seyyidüna Müsahhihül Hasenat (s.a.v.), Seyyidüna Mukilül Aserat (s.a.v.), Seyyidüna Sufûhün Anizzellat (s.a.v.), Seyyidüna Sahilüs Şefaat (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Makam (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Kadem (s.a.v.), Seyyidü- na Mahsûsün Bilizzi (s.a.v.),

Seyyidüna Mahsûsün Bilmecid (s.a.v.), Seyyidüna Mahsûsün Bişşeref (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Vesi- let (s.a.v.), Seyyidüna Sahibüs Seyf (s.a.v.), Seyyidü- na Sahibül Fazilei (s.a.v), Seyyidüna Sahibül İzar (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Hüccet (s.a.v.), Seyyidü- na Sahibüs Sultan (s.a.v.),

Seyyidüna Sahibür Rida (s.a.v.), Seyyidüna Sahibüd Derecetir Refiati (s.a.v.), Seyyidüna Sahibü‘t Taci (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Miğferi (s.a.v.), Seyyidü- na Sahibül Livai (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Mi‘raci (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Kadibi (s.a.v.),

Seyyidüna Sahibül Burak (s.a.v.), Seyyidüna Sa- hibül Hatem (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Alamet (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Bürhan (s.a.v.), Seyyidü- na Sahibül Beyan (s.a.v.), Seyyidüna Fasihül Lisan (s.a.v.), Seyyidüna Mutahharül Cenan (s.a.v.),

Seyyidüna Raûf (s.a.v.), Seyyidüna Rahim (s.a.v.), Seyyidüna Üzünü Hayr (s.a.v.), Seyyidüna Sahıhül İslam (s.a.v.), Seyyidüna Seyyidül Kevneyn (s.a.v.), Seyyidüna Aynun Naim (s.a.v.), Seyyidüna Aynül Gırr (s.a.v.),
Seyyidüna Sa‘dullah (s.a.v.), Seyyidüna Sa‘dul Halk (s.a.v.), Seyyidüna Hatibül Ümem (s.a.v.), Seyyidü- na Alemül Hüda (s.a.v.), Seyyidüna Kaşifül Küreb (s.a.v.), Seyyidüna Rafiür Rüteb (s.a.v.), Seyyidüna İzzül arab (s.a.v.),
Seyyidüna Sahibül Ferec. Sallallahü aleyhi ve ala alihi Allahümme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel Mus- tafa ve resulukel Seyyidüna Murtaza (s.a.v.) Seyy- idüna Tahir kulubena min külli vasfin yübaidüna an müşahadetike

ve muhabbetike ve emmitna ala sünnetihi vel cemaa- ti veş şevki ila ligaike ya ze‘l-celali vel-ikram ve sellal- lahü ala Seyyidüna ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslima.

Resûlullah Efendimizin (a.s.) Mübârek İsimleri ve Mânâları

Mevâhib-i Ledünniye isimli kitaptan 99 adedi alınmıştır. Bu kitapta diğer 301 ismini bulabilirsiniz

Abdullah
Allah´ın kulu

Âbid
Kulluk eden, ibadet eden

Âdil
Adaletli

Ahmed
En çok övülmüş, sevilmiş

Ahsen
En güzel

Alî
Çok yüce

Âlim
Bilgin, bilen

Allâme
Çok bilen

Âmil
İş ve aksiyon sahibi

Aziz
Çok yüce, çok şerefli olan

Beşir
Müjdeleyici

Burhan
Sağlam delil

Cebbâr
Kahredici, gâlip

Cevâd
Cömert

Ecved
En iyi, en cömert

Ekrem
En şerefli

Emin
Doğru ve güvenilir kimse

Fadlullah
Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan

Fâruk
Hakkı ve bâtılı ayıran

Fettâh
Yoldaki engelleri kaldıran

Gâlip
Hâkim ve üstün olan

Ganî
Zengin

Habib
Sevgili, çok sevilen

Hâdi
Doğru yola götüren

Hâfız
Muhafaza edici

Halîl
Dost

Halîm
Yumuşak huylu

Hâlis
Saf, temiz

Hâmid
Hamd edici, övücü

Hammâd
Çok hamdeden

Hanîf
Hakikate sımsıkı sarılan

Kamer
Ay

Kayyim
Görüp, gözeten

Kerîm
Çok cömert, çok şerefli

Mâcid
Yüce ve şerefli

Mahmûd
Övülen

Mansûr
Zafere kavuşturulmuş

Mâsum
Suçsuz, günahsız

Medenî
Şehirli, bilgilive görgülü

Mehdî
Hidayet eden

Mekkî
Mekkeli

Merhûm
Rahmetle bezenmiş

Mes´ûd
Mutlu

Metîn
Çok sağlam ve güçlü

Muallim
Öğretici

Muktedâ
Peşinden gidilen

Mübârek
Uğurlu, hayırlı, bereketli

Müctebâ
Seçilmiş

Mükerrem
Şerefli, yüce

Müktefî
İktifâ eden, yetinen

Münîr
Nurlandıran, aydınlatan

Mürsel
Elçilikle görevlendirilmiş

Mürtezâ
Beğenilmiş, seçilmiş

Muslih
Islah edeci, düzene koyucu

Mustafa
Çok arınmış

Müstakîm
Doğru yolda olan

Mutî
Hakka itaat eden

Mu´ti
Veren ihsân eden

Muzaffer
Zafer kazanan, üstün olan

Müşâvir
Kendisine danışılan

Nakî
Çok temiz

Nakîb
Halkın iyisi, en seçkini

Nâsih
Öğüt veren

Nâtık
Konuşan, nutuk veren

Nebî
Peygamber

Neciyullah
Allah´ ın sırdaşı

Necm
Yıldız

Nesîb
Asil, temiz soydan gelen

Nezîr
Uyarıcı, korkutucu

Nimet
İyilik, dirlik ve mutluluk

Nûr
Işık, aydınlık

Râfi
Yükselten

Râgıb
Rağbet eden, isteyen

Rahîm
Mü´minleri çok seven

Râzî
Kabul eden, hoşnut olan

Resûl
Elçi

Reşîd
Akıllı, olgun, iyi yola götürücü

Saîd
Mutlu

Sâbir
Sabreden, güçlüklere dayanan

Sâdullah
Allah´ ın mübârek kulu

Sâdık
Doğru olan, gerçekci

Saffet
Arınmış, seçkin kişi

Sâhib
Mâlik, arkadaş,sohbet edici

Sâlih
İyi ve güzel huylu

Selâm
Noksan ve ayıptan emin olan

Seyfullah
Allah´ ın kılıcı

Seyyid
Efendi

Şâfi
Şefaat edici

Şâkir
Şükredici

Tâhâ
Kur´ân-ı Kerîm´ deki ismi

Tâhir
Çok temiz

Takî
Haramlardan kaçınan

(:::)
Helal, temiz, güzel, hoş

Vâfi
Sözünde duran

Vâiz
Nasihat eden

Vâsıl
Kulu Rabb´ine ulaştıran

Yâsîn
Kur´ân-ı Kerîm´ deki ismi, insan-ı kâmil

Zâhid
Mâsivadan yüz çeviren

Zâkir
Allah´ ı çok anan

Author: Rasit Tunca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir